privacyverklaring Je Eigen Wijze Weg

Workshopreeks Je Eigen Wijze Weg, groeitraining voor volwassenen, hierna te noemen “Je Eigen Wijze Weg” hecht belang aan de privacy van haar deelnemers en bezoekers van de website www.jeeigenwijzeweg.nl. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

Het gaat hierbij om het verwerken van de volgende digitale en papieren gegevens:

Digitaal

 • via de website: informatieaanvragen en aanmeldingen voor de workshopreeks;
 • via de mail: informatieaanvragen en aanmeldingen voor de workshopreeks.

papier

 • inschrijfformulieren die we na je aanmelding of voorafgaand aan een workshopreeks verwerken;
 • verslagen van je ervaringen die je schrijft na de verschillende dagdelen van de workshopreeks;
 • deelnemerslijsten.

“Je Eigen Wijze Weg” acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.

Bij deze verwerking houdt “Je Eigen Wijze Weg” zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
 • We het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waar ze voor bedoeld zijn.
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.
 • We je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

informatieaanvragen en inschrijven workshopreeks

Via de website van “Je Eigen Wijze Weg” of via de mail kun je je aanmelden of informatie aanvragen voor de workshopreeks Je Eigen Wijze Weg. Als jij je via op onze website aanmeldt, kunnen we de onderstaande gegevens van je verwerken: voor- en achternaam (verplicht veld) en e-mailadres (verplicht veld) en natuurlijk voor welke locatie van de workshopreeks jij je wilt inschrijven. Voor aanmeldingen of informatie via de reguliere mail hebben we ook je naam en je e-mailadres nodig.

gegevensverwerking workshopreeks Je Eigen Wijze Weg

 • Wanneer je je inschrijft voor een workshopreeks verzamelt de trainer van de desbetreffende locatie de volgende gegevens: je NAW-gegevens, inclusief geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. De desbetreffende trainer bewaart je gegevens tot de workshopreeks plaatsvindt en daarna nog gedurende een periode van 12 maanden.
 • Een klein deel van de gegevens van je inschrijfformulier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat een factuur kan worden opgesteld. De verschillende trainers hebben, indien van toepassing, met hun accountantskantoor verwerkersovereenkomsten gesloten die jouw gegevens beschermt.

bewaartermijnen

 • Inschrijfformulieren worden gedurende een periode van 12 maanden bewaard na afloop van het laatste dagdeel van de workshopreeks waarop het formulier betrekking heeft.
 • Een klein deel van de gegevens van je inschrijfformulier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat een factuur kan worden opgesteld. De verschillende trainers hebben, indien van toepassing, met hun accountantskantoor een verwerkersovereenkomst gesloten die jouw gegevens beschermt.
 • De verslagen die je gedurende de workshopreeks schrijft/verstuurd bewaren we tot het laatste dagdeel van de desbetreffende workshopreeks.
 • De verslagen die je instuurt worden alleen door de trainer(s) van de desbetreffende workshopreeks gelezen. Anderen, waaronder assistenten, hebben nooit inzage in de verslagen.

intakeformulier

Voorafgaand aan een workshopreeks vult iedere deelnemer een inschrijfformulier, een participatieovereenkomst en medische vragenlijst in en ondertekent deze. Dit doen we om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te waarborgen en om een aantal afspraken over de gang van zaken in onze workshopreeks te bekrachtigen. De algemene voorwaarden zoals die te vinden zijn op de website www.jeeigenwijzeweg.nl worden ook meegegeven.

Op het inschrijfformulier verwerken we o.a. de volgende gegevens.

 • je NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer, e-mailadres en beroep of studie;
 • een aantal medische gegevens;
 • contactgegevens zorgverzekeraar en huisarts.

Behoudens de trainer(s) heeft niemand inzage in de medische gegevens. Als het voor het welzijn of functioneren van een deelnemer in een workshopreeks van zwaarwegend belang is, wordt de eventuele assistent op de hoogte gebracht, maar dan uitsluitend voor het voor de betreffende workshopreeks relevante deel.

deelnemerslijsten

De trainer(s) maken tijdens de workshopsreeks gebruik van een deelnemers- of namenlijst. De papieren versies worden na gebruik vernietigd. Na afloop van de workshopreeks worden de digitale deelnemerslijsten verwijderd.

website Je Eigen Wijze Weg

De website www.jeeigenwijzeweg.nl slaat geen e-mailadressen op en anonimiseert IP-adressen.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Ontvangers van je gegevens

De door jou verstrekte gegevens worden nooit aan derde partijen verstrekt.

doorverwijzing

In het geval dat een potentiële hulpvrager voor groepstherapie zich meldt bij 1 van de trainer(s) en diegene zelf niet de diensten kan of wil bieden die deze persoon nodig heeft, kan de trainer(s) mogelijk door verwijzen naar een therapeut en/of instantie.

individuele sessies

Voor een privacyverklaring voor individuele sessies door de trainer(s) van de workshopreeks verwijzen we door naar de daarvoor bestemde behandelovereenkomst en medische vragenlijst individuele sessies. Wij voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Beveiliging

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • Ons systeem is alleen toegankelijk door middel van door ons verstrekte inloggegevens.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen.
 • We treffen organisatorische toegangsmaatregelen.
 • We treffen fysieke toegangsmaatregelen.

Je rechten m.b.t. je gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm, opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Als je van mening bent dat een trainer(s) niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij de desbetreffende persoon. Als het antwoord van de desbetreffende trainer(s) op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen via de contactgegevens van de desbetreffende trainer(s).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

meldplicht datalekken

De AVG verplicht ons om alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Bij datalekken in privacygevoelige data maken wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

verwerkersovereenkomsten

Wij hebben verwerkersovereenkomsten met diverse partijen gesloten of vallen onder de algemene voorwaarden van de afzonderlijke bedrijven waarin specifieke gegevensverwerking conform de AVG en GDPR is opgenomen.

Cookiebeleid

Op onze website gebruiken wij cookies: kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Je kunt de cookies weer verwijderen via je browserinstellingen. Daar kun je ook instellen welk soort cookies op je computer geplaatst worden. Onze website maakt geen gebruik van advertisingcookies.

Wijziging privacyverklaring

“Je Eigen Wijze Weg” behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt deze vinden op onze website www.jeeigenwijzeweg.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 maart 2022.