algemene voorwaarden Je Eigen Wijze Weg

Artikel 1: Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de trainer(s) van de workshopreeks Je Eigen Wijze Weg, (de workshopreeks hierna te noemen workshopreeks JEWW) en deelnemers aan de workshopreeks JEWW.

1.2. Onder trainer(s) wordt verstaan de trainer(s) van de locatie alwaar de workshopreeks wordt gegeven.

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de workshopreeks JEWW deelneemt en met wie de overeenkomst wordt aangegaan.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomst

2.1. De overeenkomst voor deelname aan de workshopreeks JEWW komt tot stand door middel van een mondelinge of schriftelijke aanmelding waarna de deelnemer een schriftelijke bevestiging per mail krijgt toegestuurd. Na de volledige betaling van de workshopreeks JEWW (of een eventueel overeengekomen aanbetaling), die naar het desbetreffende bankrekeningnummer van de trainer(s) overgemaakt moet worden, is de inschrijving definitief.

2.2. Wijzigingen in het tot stand komen van de overeenkomst zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Annulering workshopreeks JEWW

3.1. Annuleren van deelname kan alleen schriftelijk (per e-mail), tenzij de aanmelding binnen veertien dagen voor de start van de eerste bijeenkomst van de workshopreeks plaats vindt.

3.2. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Minder dan 20 dagen voor aanvang workshopreeks: het gehele bedrag.
  • Tot 20 dagen voor aanvang workshopreeks: 50% restitutie.

Als de rekening nog niet voldaan is, worden bij annulering respectievelijk 50% of 100% van de kosten in rekening gebracht volgens bovenstaand restitutie-overzicht.

3.3. In het geval een deelnemer plotseling ziek wordt of om een andere reden één van de dagdelen niet kan volgen, dan wordt hij of zij in de gelegenheid gesteld om dat dagdeel individueel bij de trainer(s) (tegen een overeen te komen sessietarief) in te halen. De kosten van (een dagdeel van) de workshopreeks worden niet gerestitueerd.

3.4. De trainer(s) heeft het recht om, met opgave van redenen, de workshopreeks te annuleren.

3.5. De trainer(s) heeft, met opgave van redenen, het recht om de deelname van een deelnemer te weigeren in het geval hij of zij naar oordeel van de trainer(s) (nog) niet in staat is, om welke redenen dan ook, aan de workshopreeks deel te nemen.

3.6. In het geval een deelnemer recht heeft op retournering van gelden wordt deze binnen 7 kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst teruggestort op het bankrekeningnummer van de deelnemer.

Artikel 4: Betaling van de workshopreeks JEWW

4.1. De trainer(s) brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur of een beschrijving van de kosten in de bevestiging van aanmelding. De deelnemer dient de deelnamekosten (of afgesproken deelbetaling) te voldoen veertien dagen voor de aanvang van het eerste dagdeel over te maken op de bankrekening zoals genoemd in de bevestiging van aanmelding.

4.2. Het is mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. Uitgangspunt hierbij is dat aan het eind van iedere workshopreeks, deze helemaal betaald moet zijn. De deelnameprijs kan in overleg tussen minimaal 2 en maximaal 4-maandelijkse termijnen worden betaald. Hiervoor worden € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Een betalingsregeling dient te worden aangevraagd minstens 2 weken voor de start van de workshopreeks waar de betalingsregeling op betrekking heeft.

4.3. De termijnen van de betalingsregeling dienen te worden afgemaakt, ook als de deelnemer gedurende de training besluit met de workshopreeks te stoppen.

4.4. De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid eventueel gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan de trainer(s).

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. De trainer(s) van de desbetreffende locatie alwaar de workshopreeks wordt gegeven, spant zich in om de workshopreeks naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. De trainer(s) is tegenover de deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de workshopsgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. De trainer(s) is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. De trainer(s) is niet aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit de schade in het geval deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.5. De deelnemer is verantwoordelijk voor de kosten voortvloeiend uit de schade welke hij/zij veroorzaakt aan de bezittingen van de deelnemers, de groepsruimte of faciliteiten gehuurd of gebruikt door de trainer(s).

5.6. Op de overeenkomst en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
M.u.v. de workshops in België gegeven. Daar is het Belgisch recht van toepassing .

Artikel 6: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

6.1. Door deelnemers verstrekte informatie wordt door de trainer(s) (en assistenten) vertrouwelijk behandeld. De trainer(s) conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

6.2 In eventuele verslagen wordt alleen de voornaam gebruikt (of, indien gewenst, een code-naam)

Artikel 7: Participatieovereenkomst en intakeformulier

7.1. Aan het begin van de workshopreeks krijgt deelnemer een intakeformulier en participatieovereenkomst om in te vullen en te ondertekenen. Het naar waarheid invullen van dit intakeformulier en participatieovereenkomst is verplicht. Daarnaast worden deze algemene voorwaarden meegegeven.

7.2. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de trainer(s) voldoende te informeren via de participatieovereenkomst en intakeformulier over zijn/haar medische en/of psychiatrische achtergrond en huidige toestand, en ook over het gebruik van medicijnen en van veranderingen daarin. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de deelnemer.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1. Het gebruik van drugs, sterke drank of kalmerende middelen (anders dan bedoeld in 7.2) is niet toegestaan.

8.2. Lichamelijk geweld is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de workshopreeks. Tijdens de dagdelen geldt de ‘Stop’-code, d.w.z. alle handelingen worden meteen gestaakt als de trainer(s) of de deelnemer ‘stop’ zegt.

8.3. De trainer(s) is gemachtigd om een deelnemer, die, om welke reden dan ook, de groepsactiviteiten belemmert, de toegang tot de workshopreeks te ontzeggen. Dit na rijp beraad en overleg. In een dergelijk geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de workshopgelden.

8.4. Deelnemers zijn verplicht om tijdens het verblijf in de groep en cursuslocaties uiterste hygiëne in acht te nemen en de richtlijnen van de trainer(s) hierover na te volgen.

8.5. De afspraken die gemaakt zijn tijdens de workshopreeks, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.

8.6. Het nemen van foto’s is verboden, tenzij in overleg, en is dan uitsluitend voor eigen gebruik toegestaan. Het is verboden om foto’s te verspreiden via sociale media of anderszins.

8.7. Kopiëren van cd’s, dvd’s en ander materiaal is verboden, tenzij in overleg toegestaan. Het is niet toegestaan om informatie te verspreiden via sociale media of anderszins.

8.8. Eventueel verstrekt studiemateriaal blijft eigendom van de deelnemer.

8.9. De deelnemer heeft bij de totstandkoming van de overeenkomst kennisgenomen van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 maart 2022.